Šume

Službe

Nadređena kategorija: Uprava Kategorija: Službe

OPŠTINSKE SLUŽBE

Opština Trnovo organizovana je kao jedinstven organ uprave.
Poslovi iz djelokruga Opštinske uprave obavljaju se (po oblastima) u jedinstvenoj Opštinskoj upravi i stručnoj službi Skupštine i Načelnika opštine.

 OPŠTINSKA UPRAVA

Dušanka Vlaški
Stručni saradnik za poslove pisarnice, arhive, ovjera, potpisa, rukopisa i prepisa.

Novka Lučić
Viši stručni saradnik za građanska stanja - Matičar

Mlađenka Trgovčević
Samostalni stručni saradnik za boračko-invalidsku, socijalnu i dječiju zaštitu

Mira Tepavčević
Samostalni stručni saradnik za informisanje i društvene djelatnosti 

Ljiljana Ibraić
Samostalni stručni saradnik za preduzetništvo, opšte - privredne poslove i biznis

Milojka Golijanin
Samostalni stručni saradnik za budžet

Nedica Bjelica
Stručni saradnik za poslove računovodstva i knjigovodstva

Biljana Golijanin
Stručni saradnik Blagajnik – Likvidator

Jelena Golijanin  
Samostalni stručni saradnik za urbanizam, građevinarstvo i stambeno - komunalne poslove

Sonja Klepić
Komunalni policajac

 

OPŠTINSKA UPRAVA

 
Poslovi iz djelokruga Opštinske uprave su:
1. Opšta uprava i društvene djelatnosti / Centar za pružanje usluga građanima /

 

-prijem zahtjeva, izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, ovjera prepisa, rukopisa i potpisa, taksiranje ovjerenih dokumenata,

-izdavanje izvoda iz matičnih knjiga (rođenih, vjenčanih i umrlih), uvjerenja o državljanstvu, ispravke u matičnim knjigama, naknadni upisi u matične knjige, promjene ličnog imena, vođenje registra radnih knjižica,

- rješavanje u prvom stepenu o pravima iz oblasti boračko-invalidske zaštite, lične i porodične invalidnine, materijalnog obezbjeđenja, kategorizacije boraca, zdravstvene zaštite, rješavanje u prvom stepenu iz oblasti dječije zaštite, priznavanje prava na dodatak na djecu, materinski dodatak, naknadu plate za vrijeme porodiljskog odsustva i za vrijeme skraćenog radnog vremena,

- osiguravanje sprovođenja prava građana u slobodnom pristupu informacija i drugim oblastima u vezi Centra, učešće u manifestacijama, sportskim takmičenjima i drugim priredbama;

- izvršavanje i obezbjeđenje izvršavanje zakona iz oblasti robnog prometa, javnog prevoza lica i stvari, zanatstva i ugostiteljstva, vođenje registara preduzetnika, izdavanje poljoprivrednih saglasnosti, izrada biznis planova i programa za podsticaj razvoja poljoprivrede;

2.Oblast prostornog uređenja

-izdavanje urbanističkih saglasnosti, odobrenja za građenje i upotrebu objekata, vođenje evidencije stambenog fonda, donošenje konačnih upravnih akata za korišćenje javnih površina, postavljanje reklama i natpisa, donošenje rješenja o naknadama za korišćenje gradskog građevinskog zemljišta, provođenje planske dokumentacije, pripremanje novih urbanističko-planskih akata;

Komunalna policija

-održavanje i zaštita komunalnih objekata i uređaja, održavanje i zaštita javnih površina, postavljanje naziva firmi, natpisa i reklama, održavanje i zaštita obala, rijeka i drugih vodenih površina, održavanje kulturnih, istorijskih i nacionalnih spomenika;

3.Finansije

- Priprema Nacrta budžeta, završnih računa, praćenje prihoda i izvršenje rashoda,kontrola pravilnosti i zakonitosti korištenja budžetskih sredstava, finansijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje opštinske uprave i drugih organa koji se finansiraju iz budžeta opštine

 

STRUČNA SLUŽBA SKUPŠTINE I NAČELNIKA OPŠTINE

 

  Poslovi Stručnih službi:

1. Priprema prijedloga dnevnog reda i obezbjeđenje uslova za rad Skupštine, pružanje stručne pomoći Predsjedniku Skupštine u pripremanju organizovanju i predsjedavanju sjednice Skupštine,

2.Izrada srednjoročnih i kratkoročnih razvojnih planova opštine, praćenje stanja razvoja sa prijedlogom odgovarajućih mjera, priprema projekata, provođenje javnih nabavki, izrada i primjena dokumenata ISO standarda 9001:2000,

- pružanje pravne pomoći Opštinskoj upravi, pripreme materijala za pravno zastupanje opštine na sudovima,

 


Sekretar Skupštine opštine Trnovo

Maja Vučetić
Samostalni stručni saradnik za planiranje, razvoj i javne nabavke

Viši stručni saradnik za pravne poslove

 

TEHNIČKO I POMOĆNO OSOBLJE

 
Novka Milić
Operater na centrali

Radenko Golijanin
Ložač - kućni majstor

Ljubica Vujadin
Higijeničar - Kurir

Miloš Pržulj
Vozač

 

CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA GRAĐANIMA

13. novembra 2008. godine u opštini Trnovo otvoren je moderno opremljen i multifunkcionalni Centar za pružanje usluga građanima, a saradnji sa Projektom upravne odgovornosti (GAP).
Centar ima za cilj obezbjediti bolje, efikasnije i transparentnije usluge, povećati zadovoljstvo građana i doprinijeti izgradnji njihovog povjerenja u lokalne vlasti. Zahvaljujući novoj organizaciji i dobroj povezanosti sa ostatkom opštinske administracije, za kratko vrijeme građanima se može izdati sva potrebna dokumentacija. U centru su za pružanja usluga nalaze se šalteri : info-pult, pisarnica, matičar, boračko-invalidska, socijalna i dječija zaštita i preduzetnišvo i biznis.

CENTAR ZA IZDAVANJE DOZVOLA

Memorandum o uspostavljanju Centra u opštini Trnovo  potpisan je u januaru 2009. godine. Projekat je realizovan u sklopu Projekta GAP. Regulacioni plan'' Sportsko-rekreaciono područje Jahorina'' odabran je za testno područje i urađen je u GIS formatu. Za svaku lokaciju vezani su urbanističko-tehnički uslovi, što omogućava izdavanje izvoda iz Regulacionog plana u veoma kratkom roku što doprinosi bržem i efikasnijem radu.

INFO-PULT
Na info-pultu koncentrisani su svi podaci i građani na jednom mjestu, bez nepotrebnog lutanja, mogu dobiti svaku traženu informaciju (status predmeta, aktuelnosti iz opštine, akti načelnika i skupštine opštine itd.).

CJENOVNIK USLUGA-TAKSE :

- na žalbu protiv rješenja koje donosi organ uprave ...................  10,00 KM

- na rješenja na koje nije propisana posebna taksa .....................  10,00 KM

- rješenja za produženo radno vrijeme u dane državnih praznika

   za ugostiteljstvo ......................................................................  30,00 KM

- rješenje za rad u dane praznika- trgovina .................................. 10,00 KM

- rješenje za izdavanje urbanističke saglasnosti ............................. 15,00 KM

- rješenje kojim se odobrava obavljanje samostalne djelatnosti:

                 hotel ......................................................................... 50,00 KM

                restoran ..................................................................... 40,00 KM

               kafe bar, kafana, disko- klubovi .................................. 30,00 KM

               trgovina ..................................................................... 30,00 KM

               zanatstvo .................................................................... 30,00 KM

               taksi ........................................................................... 30,00 KM

              prevoz za potrebe radnje ............................................. 25,00 KM

              prevoz u okviru poljoprivredne djelatnosti ................... 25,00 KM

              ostale djelatnosti .........................................................  25,00 KM

            djelatnost bez korištenja poslovnog prostora .................  20,00 KM

            za promjenu/sjedište, predmet poslovanja, odjava/......... 30,00 KM

- uvjerenja iz oblasti urbanizma i građenja ................................  10,00 KM

- uvjerenja iz oblasti privrede i privatnog preduzetništva ...........  10,00 KM

- uvjerenja o poslovnoj sposobnosti ......................................... 10,00 KM

- uvjerenja o državljanstvu ........................................................ 6,00 KM

- uvjerenja iz oblasti matične službe ............................................ 5,00 KM

- izvodi iz matičnih knjiga ........................................................... 5,00 KM

- ovjera potpisa ......................................................................... 4,00 KM

- ovjera rukopisa i prepisa od svakog polutabaka originala .......... 4,00 KM

- ovjera potpisa na ugovorima o kupoprodaji, zakupu, o zamjeni ili davanju stana na upotrebu

i korištenje, osim ugovoru o prometu  nepokretnosti................... 10,00 KM

- ovjera potpisa na punomoći .................................................... 10,00 KM

- ovjera potpisa na punomoći za upravljanje  i prodaju motornog

vozila, kao i za zastupanje .......................................................... 20,00 KM

- ovjeru potpisa u stanu davaoca punomoći ...............................10,00 KM

- ovjera posebnih knjiga po jednoj stranici ................................  3,00 KM

- ovjera plana, crteža, projekata i sl. ........................................... 6,00 KM

- poziv na opomenu za plaćanje dužne takse .............................. 5,00 KM

- sve  vrste potvrda ..................................................................10,00 KM

- troškovi izlaska komisije ......................................................... 30,00 KM