Turistička organizacija

Preduzetnička djelatnost

KAKO POSTATI PREDUZETNIK ?

    Lica koja žele obavljati zanatsko-preduzetničku djelatnost potrebno je da pribave rješenje kojim se odobrava obavljanje zanatsko-preduzetničke djelatnosti. Ovo rješenje donosi organ lokalne uprave gdje se nalazi poslovno sjedište ili gdje je prebivalište lica, ako za djelatnost nije potreban poslovni prostor. Zahtjev se podnosi na šalteru pisarnice opštine Trnovo, a uz isti priložiti potrebnu dokumentaciju ( spisak potrebne dokumentacije nalazi se na obrascu ).

    Nakon pribavljenog rješenja opštinskog organa o obavljanju djelatnosti potrebno je izvršiti izradu pečata. Pečat se može izraditi u bilo kojoj pečatoreznici, a na uvid je potrebno dostaviti rješenje o registraciji.

    Prijava poreskog obveznika se vrši kod Poreske uprave Republike Srpske područje centar Istočno Sarajevo. Za registraciju poreskog obveznika potrebno je Poreskoj upravi dostaviti sledeće:

                  1. popunjen obrazac prijave PZR 1;

                  2. rješenje opštinskog organa o obavljanju djelatnosti;

                  3. ovjerenu kopiju lične karte;

                  4. broj žiro računa kod poslovne banke;

                  5. republička taksa ( 2 KM ).

    Sledeći korak je otvaranje žiro -računa u poslovnoj banci koju lice samo izabere. Banci je ovom prilikom potrebno dostaviti sledeće:

                  1. rješenje opštinskog organa o obavljanju djelatnosti;

                  2. kartone deponovanih potpisa lica ovlaštenih za potpisivanje naloga radi raspolaganja sredstvima sa računa;

                  3. potvrdu o registraciji poreskog obveznika.

    Sva lica čiji oporezivi promet dobrima i uslugama u prethodnoj godini prelazi ili je vjerovatno da će preći prag od 50.000,00 KM podliježu registraciji ( prijavi ) obveznika poreza na dodatu vrijednost ( PDV ). Prijava se vrši kod mjesno nadležnog regionalnog centra Uprave za indirektno oporezivanje BIH u Sarajevu, ul. Put života 14 i tom prilikom potrebno je dostaviti :

                   1. zahtjev za registraciju PDV obveznika;

                   2. rješenje opštinskog organa o obavljanju djelatnosti;

                   3. potvrda o registraciji poreskog obveznika  od Poreske uprave RS;

                   4. uplatnica na ime troškova upisa.

                   5. druge dokumente u zavisnosti od vrste registracije, a u skladu sa Pravilnikom o registraciji obveznika PDV-a.

    Prijava zaposlenih se vrši u Fondu penzijsko- invalidskog osiguranja RS, poslovniica Trnovo. Fondu PIO, poslovnica Trnovo potrebno je dostaviti sledeće dokumente:

                    1. obrazac M 1 za prijavu zaposlenih;

                    2. ugovori o radu;

                    3. radne knjižice.

    Nakon svih prethodno izvršenih radnji lice može početi obavljati djelatnost.

 

Potrebna vam je pomoć?

Ako imate nekih poteškoća ili nejasnoća u vezi sa obrascima, kontaktirajte nas i mi ćemo se potruditi da vam pomognemo.

Kontaktirajte nas